Зарахування дітей до 1-го класу закладу

   Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів є:

  • Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18);
  • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пп.18-26);
  • Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за №547/7868;
  • Наказ МОНУ від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

   Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Зарахування здійснюється без проведення конкурсу (п.7, ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту») і, як правило, відповідно до території обслуговування.

   Підставою для зарахування дитини є:

Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18 пункт 2)

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пункт 22)

1. Заява  батьків або осіб, які їх замінюють;
2. Медична    довідка  встановленого  зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).

 

3. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка .

   Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.

   До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

 

Зарахування дітей до 2-4-х, 11 класів закладу

  Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

  • заява батьків,
  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
  • особова справа дитини,
  • свідоцтво про базову освіту та додаток до нього  (для учнів 11-х класів).

   Відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

   У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.

 

Зарахування дітей до 5-9-х класів гімназії      

       Умови прийому учнів до  І класу гімназії складені відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про організацію і діяльність гімназії, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) (Наказ МОНУ від 19.06.2003р. № 389) та відповідно до статуту закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради» 

       Умови обговорені та затверджені на засіданні педагогічної ради(протокол № 3 від 27 березня 2013р.)  та ради школи-гімназії (протокол № 3 від 29 березня 2013 р.) .

     1. Загальні положення 

1.1. Прийом учнів до І класу гімназії здійснюється на конкурсній основі. 

1.2. Участь у конкурсному відборі мають змогу брати діти незалежно від місця проживання. 

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

    2. Організація конкурсу 

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації, сайт навчального заходу.

2.2. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюються конкурсні комісії (з кожного предмета окремо), склад яких затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник. 

2.3. До участі у конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора гімназії, а також табеля навчальних досягнень. 

2.4. Випробування в рамках основного конкурсного прийому  проводиться лише після закінчення навчального року (травень-червень) . За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом (серпень), який організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. 

     3. Проведення конкурсу 

3.1.  Конкурсний прийом дітей проводиться у терміни, визначені навчальним закладом. 

3.2.  Для учнів проводяться конкурсні випробування: 
а) з української мови – диктант; 

б) з математики – контрольна робота. 

     Зміст і обсяг контрольної роботи, диктанту відповідають державним програмам школи І ступеня, затверджуються директором гімназії та погоджуються директором Департаменту освіти Вінницької міської ради.

3.3.  Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті. 

3.4. Для проведення іспитів у письмовій формі учням видається папір із штампом закладу, при чому передбачається, що перша сторінка повинна відділятися для подальшого шифрування. Після закінчення іспиту  письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи головою приймальної комісії після остаточного рішення комісії щодо виставлення оцінок. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальній частині протягом року.

3.5.  Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії. 

3.6.  Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. 

3.7.  Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. 

3.8.  Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор гімназії. 

3.9.  Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються. 

    4. Порядок зарахування 

4.1. Учні, які закінчили початкову школу з високим рівнем навчальних досягнень з усіх предметів, зараховуються до гімназії поза конкурсом. 

4.2. Зарахування учнів, які писали диктант, контрольну роботу, відбувається відповідно до рейтингу за кількістю набраних балів, однак не нижче 5 балів по кожному випробуванню. 

4.3. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурсні випробування, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії та заяви батьків. 

4.4. Діти, які не пройшли конкурсні випробування, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу. 

4.5. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнене місце може проводитись додатковий конкурсний  прийом.